Palvelumme

Ihon laadun ja ulkonäön parantaminen:

 • Kemiallinen kuorinta
 • Atraumaattinen ihonpuhdistus
 • Dermaplaning
 • Syväkosteutus hyaluronihapolla
 • Ryppyjen häivytys
 • Esteettiset injektiot hyaluronihappogeelillä (epäsymmetrian korjaus, facelift, nasolabiaalien täyttö, kyynelurien täyttö, leuan kuopan täyttö, huulten syväkosteutus/ täyteläistäminen)
 • Esteettiset PRP-hoidot


Hyaluronihappoinjektiot

Hyaluronihappohoidot tuovat kasvoille hetkessä nuorekkuutta ja pirteyttä. Hoidolla voidaan kohottaa ja korostaa kasvonpiirteitä, madaltaa juonteita, sekä tuoda harmoniaa kasvoille. Hyaluronihappoa käytetään ihon elvyttämiseen ja kosteuttamiseen, tummien silmänalusten hälventämiseen, sekä korjaamaan kasvojen epäsymmetriaa. Tehokas, nopea hoito ly­hyellä toipumisa­jalla ja hoidon vaiku­tus on nähtävissä välittömästi. Lopputuloksena kasvoille saadaan raikas, pirteämpi ja nuorekkaampi ilme.


Hyaluroni­hap­poa on lu­on­nos­taan ih­misen elim­istössä, etenkin ihossa, nivelissä, rus­tossa ja silmän lasi­aisessa. Elim­istön oma hyaluroni­happo pitää yllä ihon kos­teustas­apainoa ja ki­inteyttä, mutta ikääntymisen myötä tuotanto vähenee, minkä seu­rauk­sena ihosta tulee kuiva, karhea ja ryp­pyi­nen.


Hyaluroni­hapon teho pe­rus­tuu sen kykyyn sitoa elim­istössä ol­e­vaa vettä. Se sitoo it­seensä kos­teutta jopa 100-1000 ker­taisen määrän omaan molekyyli­mas­saansa ver­rat­tuna. Kos­meti­ikassa käytettävä hyaluroni­happo ei läpäise ihoa, koska molekyy­likoko on niin iso. Injektoitava hyaluroni­happo ha­joaa hoitoa seu­raavien kuukausien aikana hi­taasti elim­istön entsyymi­toimin­nan seu­rauk­sena. Ikä, aineen­vai­h­dunta ja elin­ta­vat vaikut­ta­vat kestoon.

PRP-hoidot

PRP "vampyyrihoito": Maail­malla su­uren su­o­sion saavut­tanut hoit­o­muoto on täysin lu­on­non­mukainen menetelmä. Asiakkaan omasta ver­estä erotel­laan puna­so­lut ja valkoso­lut ja jäljelle jäänyt ver­i­hi­u­talei­den plasma käytetään hyväksi. Platet-rich plasma pe­rus­tuu siis omasta ver­estä eris­te­tyn nuorenta­van/uu­si­u­tu­van kasvutekijöitä sisältävän plas­mati­ivis­teen käyttöön. PRP ak­tivoi lu­on­nol­lis­esti ihon sideku­dosten kim­moisu­utta ja solu­jen uu­si­u­tu­mista.

 
Hoito sovel­tuu juon­tei­den tasoit­tamiseen, arpi­hoitoon, ihon­hoitoon kemi­al­lisen kuorin­nan tai mikro­neu­lauk­sen jälk­i­hoitona, sekä tum­mien silmänalus­ten hoitoon. PRP hi­das­taa ikääntymis­muu­tosten syn­tymistä ja sillä voidaan edistää hiusten kasvua har­ven­tuneilla hiusalueilla tai hi­das­taa kalju­un­tu­mista.

 
Hoidon vaiku­tus alkaa hi­taasti, noin kol­men-neljän vi­ikon ku­luessa, mutta hoidon tu­lok­set ovat pitkäaikaisia. Al­ler­gis­ten reak­tioiden vaaraa ei ole, koska toimen­piteessä käytetään asi­akkaan omaa verta. Hoi­dosta toipumi­nen on hyvin no­peaa ja punoi­tus rauhoit­tuu usein en­simmäisen vuorokau­den aikana. Toimen­piteen jälkeen iholla voi olla lievää tur­vo­tusta ja mustel­mat ovat mah­dol­lisia.

Kemiallinen kuorinta

Kemi­alli­nen kuor­inta uud­is­taa ihon päällimmäisen ker­roksen tehden ihosta pehmeän. Kuorin­nan seu­rauk­sena pin­nal­liset juon­teet tasoit­tuvat ja ihosta tulee heleän ku­u­las, kirkas ja na­pakka. Kol­lageenin tuotanto lisääntyy. Hoito­tuot­teet imey­tyvät ihoon parem­min, kun kuol­lut ihosolukko on kuorittu pois. Taliner­i­tys tasoit­tuu, epäpuh­taudet vähenevät, iho syväpuhdis­tuu ja iho­huokoset supis­tu­vat. Kuorin­nalla voidaan häivyttää pig­ment­timuu­tok­sia, akn­earpia ja tasoit­taa ihon sävyä. Kemi­al­lisia kuor­in­toja su­ositel­laan tehtäväksi sar­ja­hoitona, mutta ei kesäkuukausina, koska aurinkoa tulee välttäää vähintään kaksi viikkoa kuorinnan jälkeen. Happo valitaan aina ihotyypin mukaan.

 • Mantelihappo kuorii hellävaraisesti ja asteittain ihon pinnan, sekä stimuloi fibroblastisoluja kollageenin ja elastiinin uustuotantoon. Sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti rasvaiselle iholle.
 • Maitohappo kuorii ihon, stimuloi dermiksen fibroblasteja kollageenin ja glykosaminoglykaanien uustuotantoon, sekä vahvistaa ihon suojakerrosta. Sopii erityisesti kuivalle, ikääntyvälle iholle, sekä alueille, joissa iho on tavallista ohuempi.
 • Glykolihappo kuorii ikääntyvää ihoa parantaen samalla ihon uloimman kerroksen barriääriominaisuutta. Sopii kaikille ihotyypeille ja erityisesti ikämerkkien häivyttämiseen ja korjaamiseen.
 • Piruvex palorypälehapon ja maitohapon seos sopii aknearpien tasoittamiseen, hyperpigmentaation korjaamiseen, sekä keskisyvien ryppyjen madaltamiseen ja veltostuneen ihon napakoittamiseen.
 • Jessner sisältää salisyylihappoa, maitohappoa ja sitruunahappoa. Hoidonaiheet: Ilmerypyt, pinnalliset juonteet, ihon velttous, laajentuneet ihohuokoset, ihon sameus, maksaläiskät, ihon värin epätasaisuus, ja akne.


Dermaplaning

Derma­plan­ing: Ku­u­laan ihon salaisuus! Kasvo­jen mekaa­ni­nen kuor­inta pois­taa kuolleet ihoso­lut, sekä un­tu­vakar­voituk­sen. Hoidon jälkeen iho tun­tuu silk­in­pehmeältä ja näyttää kirkkaalta ja heleältä. Hoito sopii er­i­tyi­sesti au­ringon vau­ri­oit­ta­malle, kuiv­alle ja samealle iholle.

 
Hoidon jälkeen ihonhoitotuot­teet imey­tyvät aiem­paa parem­min ja meikki levit­tyy ta­saisem­min. Hoi­dossa ei käytetä voimakkaita kemikaaleja, joten se sopii myös herkälle iholle. Derma­plan­ing-hoidon päätteeksi imeytetään ihoon sopiva tehoseerumi.

 
Derma­plan­ing ja kemi­alli­nen kuor­inta voidaan myös yhdistää, jol­loin happo pääsee imey­tymään tehokkaam­min ihoon ja tu­lok­sista saadaan vielä parem­pia.

Mikroneulaus

Mikro­neu­laus on ihon­hoit­o­menetelmä, jonka vaiku­tus pe­rus­tuu elim­istömme oman kol­lageen­i­tuotan­non voimakkaaseen stim­u­loin­tiin. Neu­laus tekee ihoon mikroskoop­pisen pieniä reikiä ja sillä voidaan tehostaa hoito­tuot­tei­den imey­tymistä. Ihon mikro­neu­laus häivyttää juon­teita, pig­ment­tiläiskiä, arpia sekä aknea yhdistämällä si­ihen oikeat hoito­tuot­teet.
Hoidon päätteeksi ihoon imeytetään ihotyyppiisi sopiva tehoampulli kirkastamaan ihosi sävyä, heleyttämään ihoa tai häivyttämään pinnallisia juonteita.


Mikroneulaus voidaan yhdistää myös PRP-hoitoon.